Yönetmelik

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, faaliyet alanları, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektedir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, faaliyet alanlarına ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin Danışma Kurulunu,

b) Merkez: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

ç) Müdür yardımcıları: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcılarını,

d) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,

e) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,

f) Yönetim Kurulu: Gümüşhane Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Üniversite bünyesinde araştırma laboratuvarı, araştırma-uygulama merkezi ve benzer birimlerin faaliyetlerini merkezi bir organizasyon çerçevesinde düzenleyerek eşgüdümü sağlamak, geliştirmek, güçlendirmek, bunların AR-GE olanaklarının birimler arası kullanıma açılmasını sağlamak.

b) Gümüşhane Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (GÜBAP), üniversiteler, araştırma merkezleri, sanayi, kamu kurum ve kuruluşlarıve bunlarla yürütülen projeler ile üçüncü şahıslardan gelecek analiz isteklerini temel araştırmalara engel olmayacak şekilde merkezin olanakları ölçüsünde değerlendirmek ve karşılamak.

c) Teknolojik gelişmeleri sürekli izleyerek laboratuvardaki cihazların ve aletlerin günün koşullarına uygun olarak geliştirilmesini ve yenilenmesini sağlamak ve Üniversitenin proje yürütme potansiyelini artırmak.

ç) Üniversite birimlerinin ortak ihtiyacı olan ileri araştırma düzeneklerini temin ederek, Üniversite bünyesinde veya Merkeze bağlı olarak kurulan AR-GE birimlerinde ortak kullanıma sunmak.

d) Ulusal ve uluslararasıkamu ve özel araştırma kuruluşları ile işbirliği yaparak ileri teknoloji projeleri üretmek ve sürdürmek için finansal kaynak teminine çalışmak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Projelerin üretimi, sürdürülmesi ve sonuçlandırılması için danışmanlık hizmetlerini koordine etmek.

b) Merkeze bağlı laboratuvarların akredite olmalarıiçin çalışmalar yapmak.

c) Merkezin çalışma alanına giren konularda kongre, konferans, sempozyum, seminer ve kurs gibi ulusal ve uluslararasıbilimsel toplantılar düzenlemek.

ç) Merkezin yıllık bilimsel faaliyetleri ile ilgili ayrıntılı rapor hazırlamak.

d) Merkezin olanaklarıve işlevleri ile ilgili tanıtımını gerçekleştirmek.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri

Yönetim organları

MADDE 7 (1) Merkezin yönetim organlarışunlardır:

a) Müdür.

b) Müdür yardımcıları.

c) Yönetim Kurulu.

ç) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 8 (1) Müdür, Üniversitenin öğretim üyeleri arasından Rektörce üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur. Altı aydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde Müdürün yerine yenisi görevlendirilir.

Müdürün görevleri

MADDE 9 (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek, Merkezin amaçları doğrultusunda yönetim ve işleyişinden sorumlu olduğundan bu yöndeki gerekli tedbirleri alarak uygulamak.

b) Merkezde yürütülen çalışmaların düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.

c) Merkezin, laboratuvar birimlerindeki araçve gereçler ile personelinin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak.

ç) Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak, gündemi belirlemek, toplantılara başkanlık etmek.

d) Yönetim ve Danışma Kurullarınca alınan kararların uygulanmasını sağlamak.

e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu, gelecek yıla ait çalışma programınıve bütçe önerisini önceki yıllarla kıyaslamalı olarak hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşlerini alarak Rektöre sunmak.

f) Merkezin finans kaynaklarının geliştirilmesi ve bunların en uygun biçimde kullanımı amacıyla girişimlerde bulunmak.

g) Merkez araştırma laboratuvarının akademik ve idari personel ihtiyaçlarını gerekçeleriyle birlikte hazırlamak, Yönetim Kurulunun görüşünü alarak Rektörün onayına sunmak.

ğ) Merkezin temel işleyişve esaslarını belirlemek ve Yönetim Kurulunun onayını aldıktan sonra Rektörlüğe sunmak.

Müdür yardımcıları ve görevleri

MADDE 10 (1) Müdürün önerisiyle Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından iki müdür yardımcısı görevlendirilir. Müdürün görev süresinin dolmasıveya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde müdür yardımcılarının da görevi sona erer.

(2) Müdür yardımcıları, kendilerine bağlı birimlerin amacına uygun olarak işleyişinden Müdüre karşı sorumludurlar. Müdür yardımcıları ayrıca, Müdürün verdiği görevleri yerine getirmek, Müdürün olmadığı zamanlarda Müdüre vekalet etmek ve laboratuvarlar arasında koordinasyonu sağlamakla görevlidirler.

(3) Altıaydan uzun süreli Üniversite dışı görevlendirilmelerinde müdür yardımcılarının görevi sona erer.Yerlerine aynı usulle yenileri görevlendirilir.

Yönetim Kurulu

MADDE 11 (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve müdür yardımcıları ile birlikte en fazla yedi kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları dışında kalan üyeler, Merkezin çalışma alanı ile ilgili Üniversitenin öğretim üyeleri arasından bilgi ve tecrübeleri esas alınarak Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi biten üyeler tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan boşalan bir üyelik için veya Üniversite dışında altıaydan uzun süreli görevlendirilenlerin yerine kalan süre için yeni görevlendirme yapılır.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine ayda en az bir defa çoğunluk ile toplanır. Müdür gerekli hallerde Yönetim Kurulunu belirlenen süre dışında toplantıya çağırabilir. Kararlar toplananların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde, Müdürün oyu yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır. Üst üste üç defa toplantıya mazeretsiz katılmayan üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 12 (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda Merkezin faaliyetlerini düzenlemek, Merkezin çalışma ilkeleri, işleyişi, yönetimi, laboratuvarların işleyişi ve sorumluları ile ilgili konularda gerekli kararları almak.

b) Merkeze bağlıolarak çalışacak AR-GE birimlerini ve bunlardan sorumlu olacak elemanları belirlemek.

c) Merkezin çalışmalarıile ilgili plan ve programları hazırlamak, bunların uygulanmasını sağlamak ve gerekli durumlarda usul ve esasları hazırlayarak Rektörlüğe sunmak.

ç) Araştırma projelerinin desteklenme esaslarını belirlemek, bu esaslar doğrultusunda sunulan projelerin Merkezin amacına uygun olup olmadığını kontrol etmek, öncelikli projeleri belirlemek ve bunların araştırmacılara duyurulmasınıve yürütülmesini takip etmek.

d) Müdür tarafından faaliyet dönemi sonunda hazırlanacak faaliyet raporunun düzenlenmesi ile ilgili esasları belirlemek, sunulan raporları, program ve bütçe önerilerini değerlendirmek ve raporlar doğrultusunda bir sonraki döneme ait çalışma programını düzenlemek.

e) Danışma Kurulunun da önerilerini dikkate alarak Merkez laboratuvarlarında ve AR-GE birimlerinde yapılacak analizler ve danışmanlık hizmetleri için ücretleri belirlemek ve Üniversite Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Rektörlüğe bildirmek.

f) Müdürün getireceği her türlü konuyu karara bağlamak.

g) Danışma kurulunda belirtilen görüşve öneriler doğrultusunda kararlar almak.

Danışma Kurulu

MADDE 13 (1) Danışma Kurulu, bilimsel ve teknolojik araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan ve sahip olduğu birikim ve deneyimlerinden yararlanılabileceği düşünülen Üniversite içindeki ve dışındaki kişilerden oluşmak üzere, Merkezden yararlanan akademik kuruluşların eşit temsil edilmesine özen gösterilerek, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektör tarafından üçyıl süre ile görevlendirilen en az on bir en çok onbeş kişiden oluşur. Müdür ve müdür yardımcıları, Danışma Kurulunun doğal üyeleridir. Rektör gerekli gördüğü durumlarda Danışma Kuruluna tek sayı olmak üzere beş üyeye kadar ilave görevlendirme yapabilir. Danışma Kurulu, yılda en az iki kez toplanır.

Danışma Kurulunun görevleri

MADDE 14 (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Üniversitenin bilimsel ve teknolojik potansiyelinin artırılmasında yeni laboratuar ve AR-GE birimlerinin kurulmasında ve Merkezin işlevleriyle ilgili olarak önerilerde bulunmak ve alınacak tedbirler ve yapılacak uygulamalar hakkında görüş bildirmek.

b) Laboratuvar analizleri ve danışmanlık hizmetlerinin ücretlerinin tayininde görüş bildirmek ve gerekli durumlarda Merkezin kendileri ile ilgili birimlerinde danışmanlık yapmak.

c) Bölgedeki sanayi kuruluşlarıve diğer bilimsel ve teknolojik kuruluşlarla işbirliği ortamının oluşturulup geliştirilmesine, alacağı kararlarla katkıda bulunmak.

ç) Üniversite dışı finans kaynaklarının değerlendirilmesi konusunda görüş bildirmek ve bu yönde girişimlerde bulunulmasıiçin öneriler geliştirmek.

d) Merkezin amaçve çalışma konularıile ilgili uzmanların görüşve önerilerinin alınmasını sağlamak.

e) Müdürün talepleri doğrultusunda plan, program ve bütçe önerileri hakkında görüş bildirmek.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Merkezin işlevsel yapısı

MADDE 15 (1) Merkez; Merkez laboratuvarları, AR-GE birimleri, bunlara bağlı araştırma laboratuvarları, pilot tesisler ile yapım, bakım ve onarım atölyelerinden oluşur.

(2) AR-GE birimlerinin başında, birimdeki iş akışını düzenleyip uygulayan ve Müdür ile ilişkileri sağlayan birer başkan bulunur. AR-GE Biriminin Başkanı, Müdürün görüşü alınarak Rektör tarafından görevlendirilir.

(3) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılıKanunun 13 üncü maddesine göre Müdürün teklifi ile Rektör tarafından görevlendirilecek personel ile karşılanır.

(4) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini Müdüre devredebilir.

(5) Merkeze Rektörlükçe alınan ya da hibe edilen her türlü alet, ekipman ve demirbaşlar Merkez hizmetlerinde kullanılır.

Döner sermaye hizmetleri

MADDE 16 (1) Merkezin Döner Sermaye kapsamında verdiği hizmetlerde 19/2/2010 tarihli ve 27498 sayılıResmîGazete’de yayımlanan Gümüşhane Üniversitesi Döner Sermayesi İşletmesi Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 17 (1) Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda ilgili diğer mevzuat hükümleri ile Senato kararları uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 


 

 
 Copyright 2014 © Gümüşhane Üniversitesi, Merkezi Araştırma Laboratuarı Uygulama ve Araştırma Merkezi
Web Tasarım & Programlama: Bilgi İşlem Daire Başkanlığı  E-Posta: merkezlab@gumushane.edu.tr